Công tác bảo vệ an toàn, anh ninh trật tự

–          Giám sát an ninh

–          Tuần tra

–          Trông giữ xe và tài sản

–          Giám sát việc tuân thủ nội quy chung cư