Công tác quản lý tài chính (thu –chi)

 

–          Tính toán các khoản phí phải thu hàng tháng: phí quản lý, nước, gas, phí giữ xe, phí bảo trì và các loại phí dịch vụ khác.

–          Theo dõi và thu hồi công nợ hàng tháng

–          Kiểm tra chứng từ, vật tư mua vào và thực hiện các khoản chi

–          Tổng kết và báo cáo thu chi hàng tháng, quý, 6 tháng và năm, dự trù ngân sách hàng năm.

–          Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài chính: thuế, ngân hàng, …..