Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định chung cư

 

–          Giám sát nội quy chung cư

–          Giám sát bảo vệ,

–          Giám sát vệ sinh, cây xanh

–          Giám sát kỹ thuật

–          Giám sát dịch vụ khác