SỔ TAY QUẢN LÝ

Để đảm bảo cho công tác quản lý có hệ thống, bài bản và tạo điều kiện cho My House cũng như cư dân nắm bắt một cách đầy đủ thông tin, My House đã xây dựng các sổ tay, biểu mẫu, quy trình quản lý sau:

  1. Sổ tay cư dân
  2. Sổ tay nhân viên
  3. Quy trình -Biểu mẫu
  4. Báo cáo – Kế hoạch